สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวแก้วตา พาวขุนทด
ครูประจำชั้น ป.6/1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางมาไล ศรีเอี่ยม
ครูประจำชั้น ป.6/2

นางสาวปนัดดา ย่องมณี
ครูประจำชั้น ป.6/3

นายขวัญ หยั่งหมั่น
ครูสายสนับสนุนการสอน