ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวแก้วตา พาวขุนทด
ครูประจำชั้น ป.6/1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวดวงเดือน ทัศนจันทร์
ครูประจำชั้น ป.6/2

นางสาวปนัดดา ย่องมณี
ครูประจำชั้น ป.6/3

นางสาวปัณนัชญา รามัญจิตร
ครู คศ.1

นางกาญจนา เรืองวริทย์กุล
ครูผู้ช่วย