ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานสถานที่

นายโอภาส สมบูรณ์ศิริ

หัวหน้าพนักงานสถานที่

นายถนอม พูลพัฒนา
พนักงานสถานที่

นายชาญณรงค์ ราชฐาน
พนักงานสถานที่

นายเริงชัย มีแก้ว
พนักงานสถานที่