พนักงานสถานที่

นายถนอม พูลพัฒนา
พนักงานสถานที่

นายชาญณรงค์ ราชฐาน
พนักงานสถานที่

นายเริงชัย มีแก้ว
พนักงานสถานที่

นางสาวมยุรา รักษาศรี
พนักงานสถานที่

นายไอยรา ใจรักสมบัติ
พนักงานสถานที่