สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายวิศรุติ น้อยอามาตย์
ครูประจำชั้น ป.5/3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวนริสรา พรหมลิ
ครูประจำชั้น ป.5/1

นางสาวสุชาดา วิภาดาไพศาล
ครูประจำชั้น ป.5/2

นางสาวปวีณา งามผ่อง
ครูสายสนับสนุนการสอน