ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานธุรการ

นางสาวกัลยา บัวสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน