ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นอนุบาล

นางดวงนภา พละดร
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

นางเนาวรัตน์ ณรงค์ศร
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางสาวจิราภรณ์ เวียงสมุทร
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

นางสาวอังคณา หลักตา
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3

นางสาวสุภาพร บุตรจันทร์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางพัชรมัย สมอาษา
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางอรีรักษ์ พันธชัย
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวศิริวรรณ คงเจริญ
ครูพี่เลี้ยง

นางประภาพรรณ รอดสาตรา
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวจันทิมา ชูกลิ่น
ครูพี่เลี้ยง

นางพิศมัย กาศอินตา
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวลัดดา เหลืองสุขโสภณ
ครูพี่เลี้ยง