สายชั้นอนุบาล

นางเนาวรัตน์ ณรงค์ศร
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

นางสาวสุภาพร บุตรจันทร์
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางสาวนิตรยา ลาดจำปา
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

นางพัชรมัย สมอาษา
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3

นางสาวอิสริยา อู่ทรัพย์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางสาวอังคณา หลักตา
ครูประจำชั้นอนุบาล2/3

นางสาวขวัญเรือน ปิกะตัง
ครูประจำชั้นอนุบาล2/4

นางสาวศิริวรรณ คงเจริญ
ครูพี่เลี้ยง

นางประภาพรรณ รอดสาตรา
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวจันทิมา ชูกลิ่น
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวแคทลียา ศรีธรรมยศ
ครูพี่เลี้ยง

นางปิญามาศ แก้วกล่ำ
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวรสลิน รักเมือง
ครูพี่เลี้ยง