สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางธัญญ์ณัชภัค ธนากุลกิติพัฒน์
ครูประจำชั้น ป.4/2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวอภิสรา ดาวกระจาย
ครูประจำชั้น ป.4/1

ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ คำงาม
ครูประจำชั้น ป.4/3

นายวัฒนเทพ ยุนขุนทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน