ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางธัญญ์ณัชภัค ธนากุลกิติพัฒน์
ครูประจำชั้น ป.4/2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวอภิสรา ดาวกระจาย
ครูประจำชั้น ป.4/1

นางสาวสุภีพร ดวงมนตรี
ครูประจำชั้น ป.4/3

นางสาวนิตรยา ลาดจำปา
ครูสายสนับสนุนการสอน

นายวัฒนเทพ ยุนขุนทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน