คณะผู้บริหาร

นางสาวรัสรินทร์ รวงผึ้งวีระโชติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดไผ่ตัน

นางกัญญ์พิชญา สุภาผล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดไผ่ตัน

นางสาวรัตนาภรณ์ วงศ์ศรีอ่อน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดไผ่ตัน