ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.นพดล ฤทธิโสม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดไผ่ตัน

นางสาวธัญชนก ไชยโคตร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดไผ่ตัน

นางสาวรัตนาภรณ์ วงศ์ศรีอ่อน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดไผ่ตัน