ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสุพรรณิการ์ บงกชฆรณีย์
ครูประจำชั้น ป.1/3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวจิรัฐิติกาล ห้าวหาญ
ครูประจำชั้น ป.1/1

นางสาวพิชญธิดา ศรีบุญ
ครูประจำชั้น ป.1/2

นายสุรศักดิ์ ฮุยประโคน
ครูสายสนับสนุนการสอน

นายบุญเลิศ พันธุวรรณ
ครูสายสนับสนุนการสอน