ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวธนิดา กิตติลือชากร
ครูประจำชั้น ป.3/3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวสุชาดา วิภาดาไพศาล
ครูประจำชั้น ป.3/1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตนาภรณ์ จิ้มปุ้ย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุภารัตน์ ระยับศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางธนิษฐา เล็กสิงห์โต
ครูสายสนับสนุนการสอน

ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ คำงาม
ครูผู้ช่วย