สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวธนิดา กิตติลือชากร
ครูประจำชั้น ป.3/3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกันยารัตน์ ชินวงศ
ครูประจำชั้น ป.3/1

นางสาวสุภารัตน์ ระยับศรี
ครูประจำชั้น ป.3/2

นางธนิษฐา เล็กสิงห์โต
ครูสายสนับสนุนการสอน

นางสาวดวงเดือน ทัศจันทร์
ครูสายสนับสนุนการสอน