สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวอรพิน จันทะวงศ์
ครูประจำชั้น ป.2/1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวนิตยา มะโนสาร
ครูประจำชั้น ป.2/2

นางอุไรวรรณ กรเพ็ชร
ครูประจำชั้น ป.2/3

นายนิรุธ อ่อนหัวโทน
ครูประจำชั้น ป.2/4