ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวอรพิณ จันทะวงศ์
ครูประจำชั้น ป.2/1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวนิตยา มะโนสาร
ครูประจำชั้น ป.2/2

นางอุไรวรรณ กรเพ็ชร
ครูประจำชั้น ป.2/3

นางสาวขวัญเรือน ปิกะตัง
ครูสายสนับสนุนการสอน

นายนิรุธ อ่อนหัวโทน
ครูผู้ช่วย