ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อมูลด้านการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 21.19 KB 36
บันทึกข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้ กทม. Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.59 KB 37
การกำหนดมาตรฐาน/ตัวชี้วัดเพื่อออกข้อสอบ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 14.08 KB 60
แบบวิเคราะห์การทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1(62).rar RAR Archive ขนาดไฟล์ 12.55 KB 51
แบบฟอร์มการกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทำแผนการสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.84 KB 84
แบบฟอร์มการกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทำแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 17.76 KB 97
แผนการจัดการเรียนรู้มาร์ชชิ่งแบบละเอียด Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 119
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 255.09 KB 184
เอกสารต่างๆของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรุงเทพมหานคร 92
โปรแกรม
โปรแกรมLINE PC 902
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ Evana RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.51 MB 184
หลักสูตร
หลักสูตรและแผนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาปฐมวัย-ป.6 91
ตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้ ป.1-6 210
เอกสารการอบรม
แบบรายงานการประชุม,อบรม,สัมมนา,ศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดไผ่ตัน Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 117
แผนปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 76
แผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 120
เอกสารคู่มือ
บันทึกข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้ กทม. 26
แบบวิเคราะห์การทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1(62) Word Document ขนาดไฟล์ 15.51 KB 32
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ STEM Word Document ขนาดไฟล์ 40.62 KB 63
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ STEM Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 237.55 KB 50
ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้ (STEM) Word Document ขนาดไฟล์ 111.14 KB 65
ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้ (STEM) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 363.32 KB 945
แบบประเมินโครงการล่าสุด62 Word Document ขนาดไฟล์ 138.5 KB 101
ฟอร์ม รายงานโครงการ กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 47.73 KB 76
แฟ้มสะสมผลงานครู (Portfolio) Word Document ขนาดไฟล์ 53.66 KB 67
วป.1 ใบแจ้งผลการเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 331.9 KB 78
วป.1 ใบแจ้งผลการเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 400 KB 126
ฟอร์มเขียนแผนมาร์ชชิ่งไฟล์Zip RAR Archive ขนาดไฟล์ 10.32 KB 74
ฟอร์มเขียนแผนมาร์ชชิ่ง Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 108
ฟอร์มรายงานโครงการและกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 47.73 KB 107
ตัวอย่างทะเบียนคุมหนังสือเรียน2560 ฟอร์มเปล่า อัพเดท RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.35 KB 138
ตัวอย่างทะเบียนคุมหนังสือเรียน2560 ฟอร์มเปล่า อัพเดทใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.62 KB 173
ทะเบียนคุมหนังสือเรียน2560 ฟอร์มเปล่า RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.79 KB 124
ทะเบียนคุมหนังสือเรียน2560 ฟอร์มเปล่า Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.11 KB 167
ทะเบียนคุมหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 198
ตัวอย่าง วป.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51 KB 92
ตัวอย่าง วป.๑ ใบแจ้งผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 404.5 KB 112
ตัวอย่าง วป 4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 412.5 KB 86
ตัวอย่าง วป 4 .2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 409.5 KB 98
ตัวอย่างแบบสรุปผลการประเมินอ่าน คิด เขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 93 KB 110
ตัวอย่างแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 85 KB 117
ตัวอย่างกราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 357.5 KB 104
ตัวอย่างแบบเอกสารต่างๆสำหรับวัดประเมินผลการเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.11 MB 111
แฟ้มสะสมผลงานครู (Portfolio) Word Document ขนาดไฟล์ 53.66 KB 116
คู่มือการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 104
คู่มือประเมิน SMART School ประจำปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.18 KB 1684
รายชื่อนักเรียน
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 326.5 KB 88
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 336.3 KB 52
ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.5 KB 67
ป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 78 KB 62
ป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.34 KB 63
ป.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 73 KB 76
ป.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70.5 KB 77
ป.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71 KB 74
อนุบาล 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.5 KB 60
อนุบาล 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.5 KB 54
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2561(ปรับปรุงล่าสุด) RAR Archive ขนาดไฟล์ 100.08 KB 52
รายชื่อนักเรียนปี2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 111.19 KB 92