ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อมูลด้านการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 21.19 KB 20
บันทึกข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้ กทม. Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.59 KB 24
การกำหนดมาตรฐาน/ตัวชี้วัดเพื่อออกข้อสอบ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 14.08 KB 48
แบบวิเคราะห์การทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1(62).rar RAR Archive ขนาดไฟล์ 12.55 KB 34
แบบฟอร์มการกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทำแผนการสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.84 KB 72
แบบฟอร์มการกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทำแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 17.76 KB 82
แผนการจัดการเรียนรู้มาร์ชชิ่งแบบละเอียด Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 98
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 255.09 KB 158
เอกสารต่างๆของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรุงเทพมหานคร 82
โปรแกรม
โปรแกรมLINE PC 795
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ Evana RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.51 MB 169
หลักสูตร
หลักสูตรและแผนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาปฐมวัย-ป.6 63
ตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้ ป.1-6 196
เอกสารการอบรม
แบบรายงานการประชุม,อบรม,สัมมนา,ศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดไผ่ตัน Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 104
แผนปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 63
แผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 109
เอกสารคู่มือ
บันทึกข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้ กทม. 16
แบบวิเคราะห์การทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1(62) Word Document ขนาดไฟล์ 15.51 KB 23
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ STEM Word Document ขนาดไฟล์ 40.62 KB 50
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ STEM Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 237.55 KB 42
ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้ (STEM) Word Document ขนาดไฟล์ 111.14 KB 52
ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้ (STEM) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 363.32 KB 268
แบบประเมินโครงการล่าสุด62 Word Document ขนาดไฟล์ 138.5 KB 84
ฟอร์ม รายงานโครงการ กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 47.73 KB 64
แฟ้มสะสมผลงานครู (Portfolio) Word Document ขนาดไฟล์ 53.66 KB 56
วป.1 ใบแจ้งผลการเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 331.9 KB 67
วป.1 ใบแจ้งผลการเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 400 KB 118
ฟอร์มเขียนแผนมาร์ชชิ่งไฟล์Zip RAR Archive ขนาดไฟล์ 10.32 KB 64
ฟอร์มเขียนแผนมาร์ชชิ่ง Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 98
ฟอร์มรายงานโครงการและกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 47.73 KB 92
ตัวอย่างทะเบียนคุมหนังสือเรียน2560 ฟอร์มเปล่า อัพเดท RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.35 KB 78
ตัวอย่างทะเบียนคุมหนังสือเรียน2560 ฟอร์มเปล่า อัพเดทใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.62 KB 98
ทะเบียนคุมหนังสือเรียน2560 ฟอร์มเปล่า RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.79 KB 83
ทะเบียนคุมหนังสือเรียน2560 ฟอร์มเปล่า Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.11 KB 89
ทะเบียนคุมหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 107
ตัวอย่าง วป.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51 KB 81
ตัวอย่าง วป.๑ ใบแจ้งผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 404.5 KB 103
ตัวอย่าง วป 4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 412.5 KB 76
ตัวอย่าง วป 4 .2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 409.5 KB 91
ตัวอย่างแบบสรุปผลการประเมินอ่าน คิด เขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 93 KB 91
ตัวอย่างแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 85 KB 99
ตัวอย่างกราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 357.5 KB 91
ตัวอย่างแบบเอกสารต่างๆสำหรับวัดประเมินผลการเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.11 MB 101
แฟ้มสะสมผลงานครู (Portfolio) Word Document ขนาดไฟล์ 53.66 KB 103
คู่มือการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 96
คู่มือประเมิน SMART School ประจำปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.18 KB 1586
รายชื่อนักเรียน
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 326.5 KB 75
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 336.3 KB 43
ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.5 KB 55
ป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 78 KB 55
ป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.34 KB 56
ป.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 73 KB 72
ป.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70.5 KB 69
ป.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71 KB 67
อนุบาล 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.5 KB 55
อนุบาล 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.5 KB 49
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2561(ปรับปรุงล่าสุด) RAR Archive ขนาดไฟล์ 100.08 KB 46
รายชื่อนักเรียนปี2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 111.19 KB 85